Genetec Cloud Services - Dienstvoorwaarden voor Ondertekenaars

Gelieve te noteren dat dit document oorspronkelijk werd opgesteld in het Engels en vertaald werd om het onze klanten makkelijker te maken. Indien er inconsistenties of afwijkingen bestaan tussen de vertaalde versie en het originele document in het Engels, geldt de originele Engelse versie.

Bedankt om voor de producten van Genetec te kiezen. Dit document (de ‘Terms of Service’, Dienstvoorwaarden) beschrijft de voorwaarden en bepalingen waaronder Genetec Inc. (hierna aangeduid als ‘Genetec’, ‘we’ of ‘ons’) het voor haar klanten mogelijk maakt (ofwel u als individu, ofwel de wettelijke entiteit die u vertegenwoordigt ofwel voor het voordeel waar u allen mee instemt voor deze Dienstvoorwaarden en over de volledige macht en bevoegdheid beschikt om contractueel te binden, indien van toepassing; hierna aangeduid als de ‘Ondertekenaar’, ‘u’ of ‘uw’ ) om toegang te krijgen tot onze software-als-een-dienst en andere bijhorende diensten die beschikbaar gemaakt worden door Genetec (elk een ‘Cloud Service’) te gebruiken. De ‘Cloud Services’ mogen door de Ondertekenaar rechtstreeks, of door zijn werknemers of andere gemachtigde gebruikers gebruikt worden in zijn naam (elk een ‘Gebruiker’).

GELIEVE DIT DOCUMENT ZORGVULDIG TE LEZEN DEZE DIENSTVOORWAARDEN VORMEN EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN DE KLANT EN GENETEC EN BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE DUUR VAN DE DIENSTEN, ONZE RECHTEN OM DEZE DIENSTVOORWAARDEN TE WIJZIGEN, DE BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID, AFSTAND VAN GARANTIES, VOORWAARDEN INZAKE DE KLANT EN ZIJN PRIVACYRECHTEN ALS KLANT EN DE TIJDSBEPERKINGEN VOOR HET INDIENEN VAN WETTELIJKE CLAIMS. HET GEBRUIK DOOR DE KLANT (INCLUSIEF ZIJN GEBRUIKERS) VAN ONZE DIENSTEN BETEKENT DAT DE KLANT ONDERSTAANDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AANVAARD HEEFT.

 1. Doelstelling

  Deze dienstvoorwaarden zijn van toepassing op het leveren van alle Genetec Cloud Services aan de Ondertekenaar en zijn Gebruikers. Gelieve op te merken dat er bijkomende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op sommige Cloud Services. Indien van toepassing zullen dergelijke voorwaarden aan de Ondertekenaar bezorgd worden bij het ondertekenen van de Cloud Service in kwestie onder de vorm van een Cloud Service Bijlage aan deze Dienstvoorwaarden.

 2. Inschrijving

  a. Inschrijvingsmodellen. De Ondertekenaar kan een Cloud Service aanschaffen door een abonnement aan te kopen via een erkend verkoopkanaal. Een abonnement voor bepaalde Cloud Services kan het inschrijven voor een minimumperiode vereisen. Indien van toepassing, kan deze voorwaarde door u vervuld worden op het ogenblik van de inschrijving. Bepaalde verkoopkanalen kunnen bijkomende voorwaarden en bepalingen hebben die van toepassing zijn op de aankoop van onze Cloud Services, die bovenop deze huidige voorwaarden en bepalingen komen en deze niet vervangen. U bent verantwoordelijk voor het verzekeren dat u deze bijkomende voorwaarden en bepalingen begrijpt, vooraleer voor eender welke Cloud Service in te schrijven.

  b. Proefabonnement. Van tijd tot tijd kunt u inschrijven voor ‘proefabonnementen’ voor sommige van onze Cloud Services. Merk op dat bepaalde onderdelen beperkt of niet beschikbaar kunnen zijn als deel van proefabonnementen. De duur van dergelijke proefabonnementen kan variëren naargelang de Cloud Service. Indien de ondertekenaar inschrijft voor een proefabonnement, zullen we de betrokken Cloud Service op proefbasis kosteloos beschikbaar maken voor de Ondertekenaar. Het proefabonnement loopt af na het verlopen van de proefperiode, tenzij de Ondertekenaar vóór het aflopen van deze periode een betalend abonnement aanschaft voor dergelijke Cloud Service. Het proefabonnement kan vroeger aflopen, in overeenstemming met deze Dienstvoorwaarden. Bijkomende voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn op specifieke Cloud Services. Indien van toepassing zullen deze bijkomende voorwaarden bekend gemaakt worden aan de Ondertekenaar, vóór het proefabonnement en zullen van toepassing zijn bovenop de huidige voorwaarden en bepalingen en deze niet vervangen. Tenzij de Ondertekenaar een betalend abonnement aanschaft, zullen alle gegevens van de Ondertekenaar (zoals hieronder bepaald) die verzameld en bewaard werden als deel van de proef verwijderd worden na het aflopen van de proefperiode.

 3. Gebruiksvoorwaarden

  a. Ondertekenaarsaccount. Bij een abonnement voor bepaalde Cloud Services kan de Ondertekenaar uitgenodigd worden om een account aan te maken voor zichzelf en/of zijn Gebruikers (de ‘Ondertekenaarsaccount’). De Ondertekenaar moet het ondertekenaarsaccount beveiligen met een complex, veilig wachtwoord en zijn logingegevens geheimhouden. De Ondertekenaar is geheel verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik door hem en de Gebruikers van het Ondertekenaarsaccount en eender welke gegevens die hierdoor toegankelijk zijn. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Genetec mag de Ondertekenaar geen gedeelde Ondertekenaarsaccounts aanmaken zodat meerdere Gebruikers of andere individuen toegang zouden hebben tot één enkele Ondertekenaarsaccount. Indien beschikbaar, zal de Ondertekenaarsaccount beschouwd worden als deel van de bijhorende Cloud Services.

  b. Toegestaan gebruik. De Ondertekenaar heeft enkel toegang tot de Cloud Service en mag de Cloud Service enkel voor intern gebruik aanwenden (inclusief eender welke software die hiervoor als onderdeel voorzien wordt) en mag deze niet verdelen of doorverkopen. De ondertekenaar heeft enkel toegang tot en mag dergelijke Cloud Service enkel gebruiken in het gebied waar dergelijke Cloud Service beschikbaar werd gemaakt, zoals beschreven in bijhorend aankooporder. De ondertekenaar heeft geen toegang tot en mag de Cloud Service niet gebruiken om producten te creëren die als concurrentie voor de Genetec Cloud Services beschouwd zouden kunnen worden. De Ondertekenaar mag (en zal eender welke andere persoon niet aanmoedigen, helpen of toestaan) eender welke Cloud Service volledig of gedeeltelijk (inclusief en zonder beperking eender welke software die als onderdeel hiervan geleverd werd, alsook onderliggende technologieën, systemen, netwerken en diensten geleverd in relatie tot onze Cloud Services) niet wijzigen, decompileren, nabouwen of saboteren. Behalve indien uitdrukkelijk toegestaan, mag de Ondertekenaar geen enkele Cloud Service deels of geheel kopiëren, verkopen, verdelen, licenties of sublicenties uitschrijven (inclusief en zonder beperking van eender welke software die als onderdeel hiervan geleverd werd) behalve in die mate die vereist is om de Gebruikers van uw filialen toe te staan de toegang te hebben tot de Cloud Services en deze te gebruiken. Voor de doelstelling van dit document zal de term ‘Filiaal’ elke entiteit betekenen die de Ondertekenaar bezit of controleert, bezit is van of gecontroleerd wordt door of gezamenlijk bezit is van of gezamenlijk gecontroleerd wordt door de Ondertekenaar. We behouden ons het recht voor de toegang van de Ondertekenaar (en/of eender welke andere Gebruiker) tot de Cloud Services geheel of deels te beperken of te schorsen indien we gegronde reden hebben om te denken dat de Ondertekenaar (of eender wie van zijn Gebruikers) deze voorwaarden schendt of toegang heeft tot de Cloud Services of deze gebruikt op een onwettige, frauduleuze, verkeerde manier of die de toepasselijke wetgeving schendt, inclusief en zonder beperking de rechten inzake privacy en eigendom (inclusief en zonder beperking van intellectuele eigendomsrechten) van anderen. De Ondertekenaar begrijpt dat wij hierdoor niet aansprakelijk zijn voor de Ondertekenaar of eender welke andere persoon voor eender welk ongemak, verlies of schade dan ook.

  c. Beloften van de Ondertekenaar. Door toegang te hebben tot de Cloud Services en deze te gebruiken, garandeert de Ondertekenaar aan Genetec dat: (i) hij over alle nodige toelatingen en vergunningen beschikt om toegang te hebben tot de Cloud Services en deze te gebruiken zoals beschreven in deze Dienstvoorwaarden; (ii) hij de nodige stappen ondernomen heeft en zal ondernemen om te garanderen dat zijn toegang tot en het gebruik van de Cloud Services conform de toepasselijke wetgeving en bepalingen is; en (iii) hij de Cloud Services niet zal gebruiken voor eender welk doel dat illegaal, onwettig, frauduleus of tegenstrijdig is met deze Dienstvoorwaarden en dat hij volledig met ons zal meewerken om eender welke vermoedelijke of werkelijke illegale, onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteit inzake de Cloud Services te onderzoeken.

  d. Ondersteuning. Ondersteuning i.v.m. elke Cloud Service zal rechtstreeks aan de Ondertekenaar aangeboden worden door het bevoegde verkoopkanaal waar de Ondertekenaar deze Cloud Service aankocht, en kan onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden en bepalingen opgelegd door dergelijk verkoopkanaal.

  e. Diensten van derden. Onze Cloud Services kunnen het voor de Ondertekenaar mogelijk maken toegang te krijgen tot software van derden en/of diensten te gebruiken via de integratie van dergelijke aanbiedingen van derden met onze Cloud Services (‘Diensten van derden’). De Ondertekenaar erkent dat het integreren en het toegang hebben tot dergelijke diensten van derden in combinatie met onze Cloud Services enkel voor het gemak beschikbaar gemaakt worden voor de Ondertekenaar. Genetec bevestigt dergelijke diensten van derden niet en zorgt niet voor vertegenwoordiging of biedt geen garanties welke dan ook inzake dergelijke diensten van derden. Diensten van derden maken geen deel uit van de Cloud Services. Diensten van derden worden aan de Ondertekenaar geleverd volgens de respectievelijke voorwaarden en bepalingen, en de Ondertekenaar is als enige verantwoordelijk voor het zorgen voor gepaste toegangsrechten en gebruik van welke diensten van derden dan ook in combinatie met de Cloud Services en leeft de voorwaarden en bepalingen die gelden voor het gebruik ervan na.

  f. Wijzigingen doelstellingen. Aangezien de technologie blijft evolueren, moeten we de doelstellingen van onze Cloud Services aanpassen om onze klanten de nieuwste functies en beveiligingen te kunnen bieden en in orde te zijn met het wettelijk kader. Dit kan af en toe betekenen dat functies die weinig of niet relevant zijn voor het merendeel van onze gebruikers stopgezet worden. Hoewel we deze aanpassingen kunnen doorvoeren zonder voorafgaande melding aan onze klanten, beloven we de hoofdfuncties van de Cloud Services niet te verminderen zonder voorafgaande schriftelijke melding.

 4. Licenties, Intellectuele eigendomsrechten en Tools van derden

  a. Toekennen van Licenties. Voor zover Genetec de Ondertekenaar voorziet van eender welke software als onderdeel van de Cloud Service, kent Genetec de Ondertekenaar hierbij een beperkte, niet- exclusieve, niet- overdraagbare, niet- toewijsbare, rechtenvrije licentie toe om te downloaden, installeren, toegang te hebben tot dergelijke software en deze te gebruiken, enkel in de vorm zoals die door Genetec beschikbaar gemaakt werd, voor het maximumaantal instanties of installaties, zoals gespecificeerd in het aankooporder, in het in het aankooporder gespecificeerde gebied, voor de in het aankooporder gespecificeerde onderschreven termijn, voor het gebruik conform de van toepassing zijnde documentatie.

  b. Eigendomsrechten Ondertekenaar. De Ondertekenaar is en zal de enige eigenaar blijven van alle rechten (inclusief en zonder beperking van alle intellectuele eigendomsrechten), titels en belangen in en voor alle informatie, materialen en andere gegevens die door de Ondertekenaar of eender welke van zijn gebruikers geüpload werden tijdens de duur van deze Dienstvoorwaarden (‘Gegevens van de Ondertekenaar’). Gegevens van de Ondertekenaar omvatten, maar zijn niet beperkt tot eender welke persoonlijke informatie en materialen en content die geüpload en gebruikt werden door de Ondertekenaar en zijn Gebruikers in het Ondertekenaarsaccount dat bij de Cloud Services hoort.

  c. Eigendomsrechten Genetec. Onze Cloud Services en alle software wordt beschermd door de wet, inclusief alle bijhorende intellectuele eigendomsrechten (zoals patenten, auteursrechten, dienstmerken, handelsmerken, handelsgeheimen, morele rechten en andere intellectuele eigendomsrechten) in Canada, de Verenigde Staten en andere landen. Genetec, is en blijft samen met zijn licentiegevers en partners (indien van toepassing) de enige eigenaar van alle handelsmerken, titels en belangen van alle handelsmerken, dienstmerken en software die door Genetec geleverd werd voor de Cloud Services, inclusief alle wijzigingen en afgeleide werken, alsook de bijhorende goodwill, ongeacht eender welk gebruik van de woorden ‘aankoop’, ‘verkoop’ of soortgelijke in deze Dienstvoorwaarden, op onze websites en in eender welke documentatie. Genetec zal ook exclusief eigenaar zijn van alle rechten, titels en belangen in en voor eender welke informatie en gebruiksgegevens (andere dan de gegevens van de Ondertekenaar) die verzameld of aangemaakt werden door de toegang tot en het gebruik van de Ondertekenaar van onze Cloud Services of eender welke software die door ons geleverd wordt. Voor alle duidelijkheid: dergelijk gebruik omvat geen persoonlijke identificeerbare informatie. De Ondertekenaar erkent dat we dergelijke gebruiksgegevens kunnen verzamelen en gebruiken om ondersteuning te bieden aan de Ondertekenaar, alsook de toegang en het verbeteren van de prestatie en de kwaliteit van onze Cloud Services.

  d. Handelsmerken. De handelsmerken die in deze Dienstvoorwaarden en hun respectievelijke logo’s gebruikt worden zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Genetec Inc. of haar filialen in de Verenigde Staten, Canada of andere landen.

 5. Termijn en Beëindiging

  a. Termijn. De Ondertekenaar zal gebonden zijn door deze Dienstvoorwaarden bij het inschrijven voor eender welke Cloud Service (ofwel door de aankoop van een abonnement of op proefbasis), en onderworpen aan onderstaande sectie 5.b, die ten volle van kracht blijft tot het verlopen van de termijn van alle abonnementen op de Cloud Services van de Ondertekenaar, ongeacht het verkoopkanaal dat de Ondertekenaar gebruikte om dergelijke dienst aan te schaffen.

  b. Beëindiging. Deze Dienstvoorwaarden zullen beëindigd worden wanneer één van volgende gebeurtenissen zich voordoet: (i) indien de Ondertekenaar deze Dienstvoorwaarden beëindigt door Genetec een schriftelijke melding hiervan te bezorgen; (ii) Genetec de Dienstvoorwaarden beëindigt door de Ondertekenaar een schriftelijke melding hiervan te bezorgen indien: (a) de Ondertekenaar (of eender welke van zijn Gebruikers) eender welke voorwaarde van deze Dienstvoorwaarden of een licentie voor software van derden schendt, (b) het gebruik van de Ondertekenaar van de Cloud Service bij wet verboden of disruptief is, een nadelige impact heeft of storing veroorzaakt aan de Cloud Services, het netwerk of de systemen van Genetec, (c) Genetec een bevel van een rechtbank of bevoegde overheid krijgt om het voorzien van Cloud Services aan de Ondertekenaar stop te zetten of de betrokken Cloud Services in het gebied waar dergelijke Cloud Services beschikbaar waren voor de Ondertekenaar of in het algemeen, of (d) Genetec de betrokken Cloud Services opschort in het gebied waar dergelijke Cloud Services beschikbaar waren voor de Ondertekenaar, of in het algemeen (op voorwaarde dat we in dergelijk geval uw toegang tot die Cloud Service niet zullen beëindigen tot het latere aflopen van uw abonnement op dat ogenblik of (6) maanden na uitgifte van onze mededeling waarbij wij u van dergelijke onderbreking op de hoogte brengen); of (iii) zoals anders bepaald in deze Dienstvoorwaarden.

  c. Ingang van de beëindiging. Bij beëindiging van deze Dienstvoorwaarden: (i) stopt Genetec onmiddellijk met het leveren van Cloud Services aan de Ondertekenaar (inclusief zijn Gebruikers), en (ii) alle softwarelicenties die door Genetec aan de Ondertekenaar verschaft werden als onderdeel van de Cloud Services zullen, indien deze er zijn, onmiddellijk aflopen en de Ondertekenaar dient deze software te verwijderen van al zijn toestellen en alle kopieën hiervan vernietigen. De Ondertekenaar kan echter een redelijk aantal kopieën van de software maken voor algemene archivering en nalevingsdoeleinden. Het is mogelijk dat een door een bevoegd vertegenwoordiger van de Ondertekenaar ondertekend certificaat gevraagd wordt dat het naleven van de Ondertekenaar van de in deze sectie bepaalde voorwaarden bevestigt 5.c.

  d. Overblijfsel. Ondanks tegenstrijdige elementen in deze Dienstvoorwaarden, blijven volgende secties van kracht na de beëindiging van deze Dienstvoorwaarden (inclusief en zonder beperking van het volgende: 3.b, 3.c, 4.b, 4.c, 5.c, 5.d, 6.a, 7 en 8).

 6. Vertrouwelijkheid, Privacy en Gegevensbeveiliging

  a. Vertrouwelijke Informatie. Als onderdeel van de Cloud Services kunnen zowel de Ondertekenaar als Genetec bepaalde niet-publieke informatie ontvangen inzake het bedrijf en de producten van de andere partij, zoals maar niet beperkt tot codes, technologie, knowhow, algoritmes, testprocedures, documentatie over specificaties, prijsinformatie, bugs, probleemrapporten, analyses en prestatie-informatie en andere gegevens die te maken hebben met technieken, het bedrijf, de werken en de producten (‘Vertrouwelijke Informatie’). Elke partij gaat akkoord dergelijke Vertrouwelijke Informatie geheim te houden en aan niemand bekend te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan het gebruik (in het geval van de Ondertekenaar) of het leveren (in het geval van Genetec) van de Cloud Services onder deze Dienstvoorwaarden. Genetec mag de vertrouwelijke Informatie van de Ondertekenaar bekend maken aan haar aangesloten ondernemingen, onderaannemers, partners en licentiegevers (inclusief hun respectievelijke directeurs, functionarissen, onderaannemers, werknemers, agenten en vertegenwoordigers) op een ‘need-to-know basis (niet meer dan de noodzakelijk informatie), om in staat te zijn de Cloud Services aan de Ondertekenaar te verschaffen.

  b. Privacy. We respecteren de privacy van onze klant. Om in staat te zijn de Cloud Services te kunnen leveren, moeten we bepaalde eigendoms-, vertrouwelijke of persoonlijke informatie verkrijgen, verzamelen en opslaan. Het is ook mogelijk dat we dergelijke informatie moeten delen met onze licentiegevers en partners die ons bijstaan bij het leveren van de Cloud Services. Het verzamelen, gebruiken en bekend maken van persoonlijke informatie i.v.m. de Cloud Services wordt geregeld door de voorwaarden van ons privacybeleid, dat geraadpleegd kan worden op www.genetec.com/legal/privacy. Het privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Dienstvoorwaarden en is hierin opgenomen als referentie. De aanvaarding van deze Dienstvoorwaarden door de Ondertekenaar, betekent eveneens dat de Ondertekenaar de voorwaarden en bepalingen van het Privacybeleid aanvaardt.

  c. Gegevensbeveiliging. We hebben bij uw inschrijving voor de Cloud Services administratieve, fysieke en technische maatregelen genomen voor de bescherming van de veiligheid, de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens van Ondertekenaar. Deze maatregelen omvatten beveiligingen om toegang, gebruik, wijzigen of bekendmaken van de Gegevens van de Ondertekenaar door ons personeel te voorkomen, tenzij dit noodzakelijk is om u de Cloud Services en de bijhorende diensten aan te bieden (zoals ondersteuning), om technische problemen te voorkomen of op te lossen, indien bij wet vereist of indien anders schriftelijk overeengekomen door de Ondertekenaar.

  d. Data Processing Addendum. Ons Data Processing Addendum (‘DPA’ Addendum Gegevensverwerking) bepaalt bijkomende termijnen en voorwaarden die betrekking hebben op de bescherming van klantengegevens die gebonden zijn door dergelijke bijkomende DPA, inclusief en zonder beperking dergelijke bijkomende voorwaarden waarbij Genetec persoonlijke gegevens van inwoners van lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) verzamelt, gebruikt of verwerkt (‘Gegevens van Inwoners van de EU’). De laatste versie van de DPA is beschikbaar op www.genetec.com/legal/clouddpa. Ondertekenaar erkent hierbij en stemt ermee in dat de voorwaarden van de DPA automatisch als opgenomen geacht worden en integraal deel uitmaken van deze Dienstvoorwaarden (en bijgevolg wettelijk bindend zijn voor zowel Genetec en de Ondertekenaar bovenop deze Dienstvoorwaarden) in volgende gevallen: (i) indien de Ondertekenaar de Cloud Service gebruikt in het gebied van eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte, behalve wanneer deze Cloud Service op proefbasis verschaft wordt; of (ii) indien ingevolge het gebruik van de Ondertekenaar van de Cloud Service, de Ondertekenaar en/of Genetec Gegevens van Inwoners van de EU verzamelen, gebruiken of verwerken, behalve indien deze Cloud Service op proefbasis verschaft wordt Bovendien, waar de DPA niet opgenomen geacht wordt in deze Dienstvoorwaarden in overeenstemming met bovenstaande voorwaarden, maar de Ondertekenaar de DPA toch relevant acht in de context van zijn gebruik van eender welke Cloud Service, dan mag de Ondertekenaar ons opdragen in de DPA te stappen door de laatste versie van dit document tegen te tekenen (beschikbaar op bovenstaande link) en de volledig ondertekende versie met Genetec te delen door deze te versturen naar [email protected]. Bij ontvangst hiervan door Genetec worden de voorwaarden van de DPA geacht opgenomen te zijn in deze Dienstvoorwaarden en bindend te zijn voor de partijen.

 7. Garanties, Schadeloosstellingen en Beperking van aansprakelijkheid

  a. Garanties. We garanderen dat tijdens de duur van uw inschrijving voor een Cloud Service, de Cloud Services zullen werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde documentatie gedurende de onderschrijvingsduur van de ondertekenaar, op voorwaarde dat de Cloud Service gebruikt wordt in overeenstemming met die documentatie. Voor alle duidelijkheid, de voormelde garantie omvat niet het garanderen van voortdurende beschikbaarheid van diensten van derden, aangezien deze niet door ons gecontroleerd worden. Indien we eender welke bovenstaande garantie schenden, zal de Ondertekenaar enkel deze Dienstvoorwaarden kunnen beëindigen volgens sectie 5.b hierboven.

  b. Disclaimer van andere garanties. Behalve voor de garanties beschreven in sectie 7.a hierboven, tot de maximale omvang die bij wet toegestaan is, legt Genetec geen verklaringen af en geeft geen garanties inzake de Cloud Services, inclusief en zonder beperking m.b.t. hun prestatie, beschikbaarheid, dekking, ononderbroken beschikbaarheid, beveiliging, prijszetting of werking, of die van eender welke software, diensten, verbindingen, netwerken of diensten van derden gebruikt of geleverd in combinatie met onze Cloud Services. Alle Cloud Services (inclusief software die hiermee gecombineerd wordt) worden geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige verklaring of garanties welk dan ook, inclusief, zonder beperking van, garanties van de titel, beveiliging, niet-inbreuk, verkoopbaarheid, kwaliteit, beschikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

  c. Schadeloosstelling door Genetec. Genetec stemt ermee in de Ondertekenaar te verdedigen tegen vragen, claims, gedingen, rechtszaken en procedures (‘Claims’) door derden die beweren dat de Cloud Services een inbreuk of misbruik zijn van intellectuele eigendomsrechten van deze derden en Genetec stemt ermee in de Ondertekenaar schadeloos te stellen en te vrijwaren van eender welke schade, advocaatkosten en juridische kosten, of de bedragen die door de Ondertekenaar verschuldigd zijn bij een schikking die schriftelijk goedgekeurd werd door Genetec, als gevolg van dergelijke claim tegen de Ondertekenaar, op voorwaarde dat de Ondertekenaar onmiddellijk Genetec schriftelijk op de hoogte stelt van dergelijke claim, krijgt Genetec de volledige controle van het verweer of de schikking van de Claim (op voorwaarde dat de Ondertekenaar eerst eender welke schikking schriftelijk goedkeurt, dergelijke goedkeuring mag niet onredelijk achterwege gelaten worden) en alle redelijke assistentie verleent aan Genetec op kosten van Genetec. Indien een claim voor dergelijke inbreuk of misbruik ingediend wordt tegen de Ondertekenaar of indien hiermee gedreigd wordt, dan kan Genetec volgens zijn keuze: (i) voor de Ondertekenaar het recht verkrijgen om de Cloud Service te blijven gebruiken; (ii) de Cloud Service te vervangen of aan te passen, zodat deze geen inbreuk meer vormt; of (iii) we bepalen dat de resoluties die in items (i) en (ii) beschreven worden redelijkerwijs niet haalbaar zijn, in dat geval kunnen we uw toegang tot de betrokken Cloud Service beëindigen en een teruggave doen voor vooraf betaalde maar niet gebruikte abonnementsgelden. Deze sectie 7.c legt de volledige aansprakelijkheid en uw enige hulpmiddel uit inzake eender welke claims over inbreuken en misbruik van intellectuele eigendomsrechten van derden.

  d. Schadeloosstelling door de Ondertekenaar. De Ondertekenaar stemt in met het verdedigen van Genetec tegen of oplossen van claims tegen Genetec door derden die beweren dat de Gegevens van de Ondertekenaar een inbreuk of misbruik zijn van de privacy van dergelijke derden (inclusief maar zonder beperking van intellectuele eigendomsrechten), of anders van toepassing zijnde wetten of wetgevingen schendt en de Ondertekenaar stemt ermee in Genetec schadeloos te stellen en te vrijwaren van eender welke schade, advocaatkosten en juridische kosten, of de bedragen die door de Genetec verschuldigd zijn bij een schikking die schriftelijk goedgekeurd werd door de Ondertekenaar, als gevolg van dergelijke claim tegen Genetec, op voorwaarde dat de Genetec onmiddellijk de Ondertekenaar schriftelijk op de hoogte stelt van dergelijke claim en de Ondertekenaar volledige controle geeft voor het verweer of schikken van de claim (op voorwaarde dat Genetec eerst eender welke schikking schriftelijk goedkeurt, dergelijke goedkeuring mag niet onredelijk achterwege gelaten worden) en Genetec alle redelijke assistentie verleent aan de Ondertekenaar op kosten van de Ondertekenaar.

  e. Beperking van de Aansprakelijkheid. Behalve voor de respectievelijke verplichtingen van de partijen inzake vertrouwelijkheid en schadeloosstelling bij deze Dienstvoorwaarden, die maximaal toegestaan zijn volgens de geldende wetten, zal geen van de partijen aansprakelijk zijn voor eender welke, bijzondere, karakteristieke, indirecte, incidentele, gevolg- of bestraffende schade, ongeacht de handelingstheorie. Genetec is niet aansprakelijk voor verlies of bederf van de Gegevens van de Ondertekenaar, of voor eender welke kosten of lasten i.v.m. het back-uppen of opnieuw bewaren van dergelijke gegevens. Voor maximale omvang die toegestaan wordt door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Genetec voor eerdere, huidige en toekomstige claims door de Ondertekenaar (inclusief die van zijn Gebruikers) onder deze dienstvoorwaarden of in combinatie met de hieronder gegeven Cloud Services beperkt tot de bedragen die door de Ondertekenaar betaald werden gedurende twaalf (12) maanden die onmiddellijk vooraf gaan aan het voorvallen van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot dergelijke claim.

 8. Algemeen

  a. Naleven van de wetten. De Ondertekenaar begrijpt en stemt in met het feit dat de toegang en het gebruik van onze Cloud Services (inclusief, indien van toepassing, downloaden, installeren en gebruiken van software) in overeenstemming dient te zijn met de toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften. Dit omvat privacy, intellectuele eigendom, invoer- en uitvoerwetten en voorschriften in Canada, de Verenigde Staten en andere landen. De Ondertekenaar heeft toegang tot onze Cloud Services en mag deze gebruiken en eender welke software downloaden en gebruiken die hiervoor voorzien wordt, enkel in het land waarin we de Cloud Services via de erkende verkoopkanalen beschikbaar maken voor aankoop. De Ondertekenaar mag de Cloud Service niet geheel of een deel ervan downloaden, er toegang toe hebben of gebruiken in een gebied waarop een embargo rust van Canada of de Verenigde Staten. In alle gevallen is de Ondertekenaar aansprakelijk voor het bepalen of en hoe de Ondertekenaar dient te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, regels of voorschriften en of de Ondertekenaar hiervoor vergunningen nodig heeft vooraleer de Ondertekenaar (inclusief eender welke van zijn Gebruikers) toegang heeft tot eender welke Cloud Service (of eender welke bijhorende software downloadt, installeert of gebruikt, indien van toepassing).

  b. Contactgegevens. Indien u ons wenst te contacteren over deze Dienstvoorwaarden, gelieve dan een schrijven te richten naar: Genetec, 2280 Alfred-Nobel Blvd., Suite 400, Montreal, QC, H4S 2A4, Canada, p/a Juridische afdeling, of op [email protected]. Indien we contact dienen op te nemen met de Ondertekenaar voor zaken die te maken hebben met deze Dienstvoorwaarden, dan zullen we de contactgegevens gebruiken die u aan ons bezorgde bij uw inschrijving voor de Cloud Services. Gelieve wijzigingen in uw contactgegevens onmiddellijk door te geven. Alle meldingen zullen als afgeleverd beschouwd worden op de datum die op het postbewijs, het poststuk, de fax of afleveringsbevestiging van de mail vermeld staat.

  c. Overmacht. De Ondertekenaar erkent hierbij dat omstandigheden buiten onze redelijke controle (zoals, zonder beperking, internet- of stroomstoringen, branden, overstromingen, vandalisme, sabotage, grootschalige uitbraak van computervirussen, malware of andere kwaadwillige code, stakingen, opstanden, oorlogen of andere militaire acties, burgeropstand, terrorisme, handelingen van derden of soortgelijke) vertragingen kunnen veroorzaken in onze mogelijkheid om Cloud Services aan te bieden. Als zodanig erkent de Ondertekenaar hierbij en stemt hij in dat Genetec geen enkele aansprakelijkheid heeft tegenover de Ondertekenaar (inclusief zijn Gebruikers) of derden voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade dan ook, die resulteert uit dergelijke vertragingen of eender welke onmogelijkheid tijdig Cloud Services aan te bieden.

  d. Verklaring van afstand: Het onvermogen van Genetec om eender welke van deze rechten onder deze Dienstvoorwaarden af te dwingen zal geen invloed hebben op het recht om dergelijke prestatie op eender welk later moment te vereisen; noch zal eender welke faling of vertraging om eender welk recht of voorrecht door Genetec af te dwingen onder deze Dienstvoorwaarden geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand van dergelijk recht of voorrecht door Genetec.

  e. Scheidbaarheid: Wanneer er een bepaling van deze Dienstvoorwaarden door een bevoegde rechtbank van het rechtsgebied ongeldig of niet-uitvoerbaar geacht wordt of in strijd is met de wet, zal deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd worden, zodat ze het best de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling benadert voor zover dit toegelaten is volgens de wet. Desalniettemin zal dergelijke bepaling naargelang de omstandigheden volledig van kracht blijven in alle andere rechtsgebieden. Bovendien zullen alle overige bepalingen van deze Dienstvoorwaarden volledig van kracht blijven.

  f. Wijzigingen aan deze Dienstvoorwaarden. We behouden ons het recht voor op eender welk moment wijzigingen aan te brengen aan deze Dienstvoorwaarden (inclusief de DPA en andere addenda hiervan) door (a) een herziene versie van de Dienstvoorwaarden op onze website te plaatsen, of (b) door informatie te sturen over eender welk addendum aan de Dienstvoorwaarden naar het e-mailadres dat ons door de Ondertekenaar bezorgd werd voor de Cloud Services (naargelang de omstandigheden). De herziene Dienstvoorwaarden worden van kracht en gelden voor de Ondertekenaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de herziene Dienstvoorwaarden door de Ontvanger of vanaf dat datum van hun publicatie op de website, om het even welke eerst is.

  g. Overdragen van deze Dienstvoorwaarden. Geen van de partijen mag deze Dienstvoorwaarden of eender welke rechten of verplichtingen hiervan geheel of deels toewijzen of overdragen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere partij. Elke poging tot overdragen of toewijzen door de Ondertekenaar die deze vereiste schendt, zal deze Dienstvoorwaarden en alle door deze Dienstvoorwaarden toegekende rechten of voorrechten automatisch beëindigen.

  h. Toepasselijke wetgeving en Rechtbank. Voor de doeleinden van deze sectie, indien het adres van de Ondertekenaar dat gebruikt wordt voor zijn inschrijving op de Cloud Services (i) in Canada ligt, dan zal de term ‘Geldende wetten’ die hieronder gebruikt wordt, betekenen ‘de wetten van de Provincie Ontario, Canada’, en de term ‘Rechtbank’ zal betekenen ‘Ottawa, ON, Canada’; (ii) in de Verenigde Staten, landen van Latijns-Amerika of de Caraïben ligt, dan zal de term ‘Geldende wetten’ betekenen de ‘wetten van het Commonwealth of Massachusetts, USA’, en de term ‘Rechtbank’ zal betekenen ‘Boston, MA, USA’; of (iii) eender waar elders ter wereld, dan zal de term ‘Geldende wetten’ betekenen ‘de wetten van Engeland en Wales, VK’, en de term ‘Rechtbank’ zal betekenen ‘Londen, VK’. De partijen komen hierbij overeen dat de Geldende wetten, met uitzondering van eender welk conflict van wetsbeginselen, deze Dienstvoorwaarden zullen interpreteren en geschillen hierover of eender welke Cloud Service die hieronder geleverd wordt op te lossen. De Conventie van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Dienstvoorwaarden. Elke partij ziet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk af van het recht op een rechtszaak met jury voor eender welke claim. Dergelijke geschillen dienen uitsluitend voor het tribunaal van de rechtbanken gebracht te worden. Het voorgaande verbiedt echter geen van de partijen om een dwangmiddel of ander onpartijdig herstel te zoeken in geval van eender welke schending, inbreuk of overtreding van zijn rechten inzake intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid bij dergelijke jurisdictie.

  i. Gebruikers van de Amerikaanse regering. Indien de Ondertekenaar een onderdeel is van de Amerikaanse regering of indien deze Dienstvoorwaarden onderworpen worden aan de Federal Acquisition Regulations (FAR), de Defense Federal Acquisition Regulations (DFARS) of gelijkaardige wetgevende regimes, dan erkent de Ondertekenaar dat onze Cloud Services en eender welke software die hierdoor verschaft wordt, ‘commerciële items ‘zijn, in overeenstemming met de geldende voorschriften.

  j. Volledige overeenkomst: Deze Dienstvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Ondertekenaar en Genetec met betrekking werkingssfeer hiervan en vervangen eender welke eerdere en samenvallende mededelingen en overeenkomsten.

Deze Dienstvoorwaarden werden het laatst bijgewerkt op 9 november 2018. De laatste versie van deze Dienstvoorwaarden is terug te vinden op www.genetec.com/legal/cloudtos.